LawyerOn.pl

Blog Doradztwa Prawnego

Kodeks cywilny Prawa konsumentów Prawo firmowe Prawo w handlu TOP

Rękojmia za wady i Gwarancja – Część 2 (Uprawnienia konsumenta)

Sharing is caring!

W drugiej części przedstawione zostały uprawnienia konsumenta w przypadku wystąpienia wady. Poruszyłem również zagadnienia dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy oraz o nakreśliłem terminy rozpatrzenia reklamacji.

CZYTAJ TAKŻE „Rękojmia za wady i Gwarancja – Część 1”

Jeżeli wada wystąpi konsument ma prawo do podjęcia działań mających na celu: wymianę towaru na nową pozbawioną wad, naprawę rzeczy, obniżenia jej ceny oraz w przypadku wad istotnych odstąpienia od umowy. Uprawnienia te uregulowane są w art. 560 oraz 562 K.C. Należy tutaj zaznaczyć, iż zgodnie z art. 561 par 2 K.C. „sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego”, może on jednak „odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów„ innymi słowy mówiąc może zaproponować inne skuteczniejsze rozwiązanie, jednak tylko w granicach prawa a zatem, należy brać tutaj pod uwagę okoliczności dotyczące: łatwości oraz szybkości wymiany czy naprawy, charakteru wady co do istotności oraz tego czy towar był już wcześniej reklamowany.

Konsument nie może odstąpić od umowy z tytułu rękojmi jeżeli wada jest nieistotna. Pojęcie istotności wady nie zostało jednak zdefiniowane w sposób normatywny. Jak wskazuje piśmiennictwo ocena owej istotności powinna nawiązywać do subiektywnych oczekiwań konsumenta co do jej funkcjonalności przy czym nie może przekraczać granic wskazanych w art 5 K.C. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z z dnia 29 czerwca 2004 r. II CK 388/03, „przy ocenie cechy istotności wady w rozumieniu art. 560 § 1 K.C. , obecnie art. 560 § 4 K.C. , eksponować należy przede wszystkim odpowiednie oczekiwania nabywcy rzeczy związane z jej funkcjonowaniem, a nie tylko zobiektywizowany stan techniczny rzeczy w postaci jej niezdatności do zwykłego użytku w ogóle lub w określonym zakresie, bądź bezwartościowości w znaczeniu funkcjonalnym. Innymi słowy: (…) nabywca rzeczy może oczekiwać nie tylko ogólnej sprawności technicznej samochodu, ale także sprawnego normalnego i niezakłóconego funkcjonowania wszystkich jego zespołów i elementów, pozwalających na właściwą i normalną eksploatację samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem i parametrami techniczno-eksploatacyjnymi1

Odpowiedzialność sprzedawcy za produkt z tytułu rękojmi trwa dwa lata (w przypadku nieruchomości lat pięć) od dnia wydania rzeczy, zaś na używane rzeczy ruchome odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona (nie mniej niż do roku od wydania rzeczy konsumentowi jak stanowi art. 568 par. 1 K.C). Prawodawca uregulował w art. 568 par. 2 K.C. również termin przedawnienia roszczenia o usunięcie wady lub wymiany na wolną od wad, który przedawnia się z upływem roku od stwierdzenia wady. W przypadku konsumentów termin ten nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania towaru (w przypadku nieruchomości piecu lat). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy bądź o obniżeniu ceny, zgodnie z par. 3 omawianego przepisu, może również być złożone w przytoczonych terminach, natomiast „jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady”. W razie dochodzenia przed sądem polubownym jakiegokolwiek z roszczeń z tytułu rękojmi pozostałe uprawnienia z tego tytułu ulegają zawieszeniu do chwili zakończenia postępowania. Zasada ta obowiązuje również w przypadku prowadzenia postępowania mediacyjnego w tym przypadku jednak termin ten „zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji”. Należy również podkreślić, iż upływ terminu nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy w przypadku gdy wadę podstępnie zataił2.

Termin rozpatrzenia reklamacji względem konsumenta został zawarty w art. 561[5] K.C. w którym stwierdza się, iż w przypadku żądania wymiany lub usunięcia wady bądź złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, określająca kwotę obniżenia, sprzedawca musi ustosunkować się do roszczenia w terminie czternastu dni, w przeciwnym razie żądanie będzie uznane za uzasadnione. Przepis te w pewien sposób dyscyplinuje sprzedawcę do ustosunkowania się co do roszczenia. Znajduje on jednak zastosowanie wyłącznie, w przypadku gdy konsument skonkretyzował swoje uprawnienia3.

O kosztach roszczenia z tytułu rękojmi w przypadku zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad rozstrzyga art. 561[2] K.C. wskazujący, iż kupujący „jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży”, natomiast jeśli w umowie miejsca nie wskazano, dostarczyć należy do miejsca w którym wydano rzecz. Uregulowano w przepisie tym również, sytuację w której ze względu na sposób montażu rzeczy, dostarczenie byłoby nadmiernie utrudnione, wówczas „kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje”. Kwestie montażu i demontażu rzeczy przez sprzedawcę regulują przepisy art. 561[1] K.C. i wskazują, iż kupujący może żądać wykonania tych czynności w przypadku wymiany na nową lub usunięcia wad. Niewykonanie tych czynności będzie uprawniało kupującego do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy. Ponadto sprzedawca będzie mógł się od nich uchylić w przypadku, gdy ich koszty przewyższałby cenę produktu. Nie mniej jednak gdy kupującym jest konsument, może on żądać od przedsiębiorcy demontażu i montażu rzeczy, jednak jest wówczas zobowiązany „ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej”4.
Nie mniej jednak w każdym przypadku kupujący wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi może, jeśli z powodu wady fizycznej rzeczy, żądać naprawienia szkody przez to, iż zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, a szczególnie może zażądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia oraz dokonanych nakładów, w zakresie w jakim nie odniósł korzyści (art. 566 K.C. ).

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę na sytuację w której sprzedawca zwolniony jest z tej odpowiedzialności, co regulują przepisy art. 577 K.C. Po pierwsze w sytuacji w której kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, po drugie gdy pomimo zapewnień publicznych przedsiębiorcy, iż produkt ma pewne właściwości, konsument nie znał ich bądź oceniając rozsądnie, nie mógł ich znać albo nie mogły one mieć wpływu na jego decyzję o zawarciu umowy. Ponadto jeśli sprzedający sprostował owe treści przed zawarciem umowy. Podkreślić należ również, iż sam ciężar dowodu istnienia wiedzy po stronie konsumenta o wadzie produktu spoczywa na sprzedającym5. Należy również wskazać, iż przewidziane ustawowo możliwości zawężenia lub ograniczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi przez przedsiębiorcę gdy kupującym jest konsument, możliwe są jedynie w sytuacji gdy przewidują to przepisy szczególne6.

W kolejnym odcinku zagadnienia dotyczące Gwarancji. Zapraszam…

LawyerOn

1 J. Janeta – Komentarz do zmiany art.560 Kodeksu cywilnego wprowadzonej przez Dz.U. z 2014 r. poz. 827, pkt. 9
2 W.P. Matysiak – Komentarz do zmiany art.568 Kodeksu cywilnego wprowadzonej przez Dz.U. z 2014 r. poz. 827.
3 J. Janeta – Komentarz do zmiany art.561(5) Kodeksu cywilnego wprowadzonej przez Dz.U. z 2014 r. poz. 827
4 J. Janeta – Komentarz do zmiany art.561(1) Kodeksu cywilnego wprowadzonej przez Dz.U. z 2014 r. poz. 827
5 J. Janeta – Komentarz do zmiany art.577 Kodeksu cywilnego wprowadzonej przez Dz.U. z 2014 r. poz. 827
6 W.P. Matysiak – Komentarz do zmiany art.558 Kodeksu cywilnego wprowadzonej przez Dz.U. z 2014 r. poz. 827
7 Sz. Byczko – Komentarz do zmiany art.556(3) Kodeksu cywilnego wprowadzonej przez Dz.U. z 2014 r. poz. 827

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code