LawyerOn.pl

Blog Doradztwa Prawnego

Kodeks cywilny Prawa konsumentów Prawo w handlu

Rękojmia za wady i Gwarancja – (Gwarancja) Część 3

Sharing is caring!

Tak jak już wcześniej zapowiadałem, najprawdopodobniej ostatni wpis stricte prawniczy w czasie wakacji. Otóż dzisiaj omówię uprawnienia wynikające z gwarancji za produkt. No właśnie, drugą z możliwych form reklamacji produktu w sprzedaży jest roszczenie z tytułu gwarancji produktu. Nie wynika ono jednak wprost z przepisów prawa choć Kodeks cywilny zawiera wytyczne dotyczące udzielania gwarancji.

Gwarancja udzielana, może być przez: złożenie przez gwaranta oświadczenia gwarancyjnego, określające jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego, w przypadku gdy produkt nie posiada właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie takie może zostać również złożone w reklamie o czym mówi art. 577 K.C. Należy podkreślić, iż gwarancja zabezpiecza kupującego jedynie co do wad fizycznych nie zaś od wad prawnych oraz jest zabezpieczeniem niezależnym od rękojmi i stanowi instytucję niezależną w Kodeksie cywilnym. Pojęcie wady fizycznej w przypadku gwarancji inaczej jest rozumiane niż w przypadku rękojmi. Wskazał na to Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrok z dnia 22 stycznia 1997 r. (I ACa 105/96) „gwarancja stanowi zapewnienie, że dana rzecz jest dobrej jakości, a w wypadku wystąpienia wady w toku zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji zostanie ona usunięta przez naprawę lub będzie dostarczona rzecz wolna od wad. Zatem odpowiedzialność dającego gwarancję obejmuje zwykłe funkcjonowanie rzeczy. Tymczasem jedną z postaci wadliwości przy rękojmi jest brak właściwości, o której istnieniu zapewnił sprzedający, co nie wyłącza, że dostarczona rzecz jest dobrej jakości, zgodnie z normami określającymi cechy gatunkowe i prawidłowo działa”. Jak wskazuje kodeks obowiązki przedsiębiorcy z tytułu gwarancji „mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług”. Ustawodawca nie sprecyzował, w omawianym przepisie kim jest gwarant, co prowadzi do wniosku, iż może być nim każdy, kto jest w stanie zrealizować obowiązki gwarancyjne. Najczęściej jednak będzie nim producent produktu, importer bądź quasi-producent. W praktyce jednak zdarza się, iż naprawy bądź wymiany rzeczy z tytułu gwarancji wykonują inne specjalistyczne podmioty takiej jak np. punkty serwisowe czy sprzedawcy. Choć w przepisy wprost nie wskazują na nieodpłatności świadczeń gwaranta, wynika to z samej istoty gwarancji. Jednak zasada nieodpłatności świadczeń gwarancyjnych, nie dotyczy samego udzielenia gwarancji. Może być ona udzielana zarówno nieodpłatnie, jak i odpłatnie. Często występuje bowiem możliwość dokupienia jej, lub też przedłużenia trwania gwarancji udzielonej na pewien czas nieodpłatnie, bądź również udzielenie dodatkowej odpłatnej gwarancji obejmującej większy zakres1.

CZYTAJ TAKŻE
Rękojmia za wady i Gwarancja – Część 1
Rękojmia za wady i Gwarancja – Część 2 (Uprawnienia konsumenta)

Termin gwarancji ustanawiany jest przez samego gwaranta, i choć przepisy nie stanowią o nim, w przypadku nie wskazania go w oświadczeniu, wynosi on 24 miesiące zgodnie z art. 577 par. 4. K.C. Termin obejmowania produktu gwarancją, może być liczony w miesiącach czy latach jak również może być uzależniony od częstotliwości użytkowania rzeczy, przykładowo w przypadku pojazdów mechanicznych liczony liczbą zmierzonych kilometrów. Nie stoi też nic na przeszkodzie aby oznaczenie terminu gwarancji odbywało się za pomocą obu wyżej wymienionych możliwości2.

Ustawodawca w art. 577[1] zawarł wymogi formalne oświadczenia gwarancyjnego. Zwrócono uwagę, iż oświadczenie to powinno wyć sformułowane w sposób jasny i zrozumiały, a jeśli istnieje taka możliwość również w zrozumiałej formie graficznej. Ponadto rzecz wprowadzana do obrotu na terenie Polski, oświadczenie gwarancyjne musi być sporządzone w języku polskim (nie dotyczy to m.in. terminologii naukowej czy technicznej oraz nazw handlowych czy znaków towarowych). Oświadczenie gwarancyjne (par. 2 art 577[1] K.C. ) musi zawierać podstawowe informacje niezbędne do wykonywania uprawnień gwarancyjnych przez kupującego w szczególności:

  • nazwę i adres gwaranta lub przedstawiciela na terenie Polski;
  • czas trwania i zasięg terytorialnych ochrony gwarancyjnej;
  • „uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady”;
  • „stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej”

Informacje te powinny również zawierać oświadczenia gwarancyjne, złożone za pomocą reklamy. Uchybienie obowiązkom informacyjnym nie wpływa na samą ważność oświadczenia i nie pozbawia kupującego uprawnień z niego wynikających. Warto również zauważyć, iż w przypadku sprzedaży konsumenckiej nałożone zostały dodatkowe obowiązki informacyjne zarówno na samego gwaranta jaki sprzedawcę rzeczy objętej gwarancją udzieloną przez osobę trzecią3.

Omawiając uprawnienia z tytułu gwarancji, szczególnie wartym na zwrócenie uwagi jest art. 579 K.C. regulujący kwestie wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od tych wynikających z gwarancji. W wyniku nowelizacji Kodeksu cywilnego na mocy ustawy o prawach konsumenta wprowadzone zostały rozwiązania z których wprost wynika, że w przypadku wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji czynność ta nie wpływa jednocześnie na odpowiedzialność z tytułu rękojmi, ponadto w przypadku wykonywania przez „kupującego uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia sprzedawcy o wadzie”. Niezależność ta wygasa wraz z udzieloną gwarancją w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy na gruncie rękojmi5.

O kosztach ponoszonych przez strony z tytułu gwarancji rozstrzyga art. 580 K.C. W par. 1 ustawodawca zawarł zasadę dotyczącą kosztów dostarczenia rzeczy do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca w którym rzecz została wydana oraz rozstrzyga o obowiązku osoby wykonującej uprawnień z tytułu gwarancji dostarczenia do wcześniej wskazanego miejsca. Z treści przepisu wynika, że „kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji”, a zatem sformowanie „na koszt gwaranta” oznacz, iż gwarant zobowiązany jest ponieść koszty związane z dostarczeniem jemu samemu produktu przez uprawnionego, bądź do wskazanego miejsca, jak również pokryć koszty opakowania czy ubezpieczenia w przypadku przesyłki. Kolejnym kosztem gwaranta, zawartym w par. 2 omawianego artykułu, jest dostarczenie naprawionej rzeczy, jednak w tym przypadku jedynie do miejsca określonego w par. 1 czyli miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji. Innymi słowy mówiąc, kosz odbioru rzeczy naprawionej ponosi kupujący chyba, że miejsce to pokrywa się z miejscem w którym rzecz została wydana, co może zaistnieć w przypadku sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa np. w mieszkaniu konsumenta, a w gwarancji nie oznaczono miejsca do którego rzecz należy dostarczyć. Ponadto analizując uprawnienia konsumenta dotyczące reklamowania produktu w ramach gwarancji w świetle ustawy o prawach konsumenta, należy że „najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową gwarancyjną konsument powinien także wiedzieć i wyrazić zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy (gwaranta), np. dotyczącą kosztów dostarczenia naprawionej przez gwaranta rzeczy do innego miejsca aniżeli wskazanego w art. 580 par. 2 K.C. ”6 Innymi słowy mówiąc konsument powinien być poinformowany przez przedsiębiorcę o ponoszeniu kosztów dostarczenia naprawionej rzeczy z tytułu gwarancji np. do mieszkania w którym zawiązano umowę. W przeciwnym razie konsument nie jest zobowiązany do ich ponoszenia.

W par. 2 art. 580 K.C. wskazano również, iż gwarant jest zobowiązany wykonać swoje obowiązki gwarancyjne w terminie określonym w oświadczeniu gwarancyjnym. Należy podkreślić, iż termin ten gwarant wskazuje wedle własnego uznania, jednak gdy go w oświadczeniu nie określił, obowiązki swe winien wykonać niezwłocznie jednak nie później niż w terminie czternastu dni od dnie dostarczenia przez uprawnionego z gwarancji7.

Ustawodawca uregulował w kodeksie również skutki wypływu wymiany rzeczy wolnej wadliwej na wolną od wad, oraz naprawy istotnej. Otóż wy wymienionych przypadkach bieg terminu biegnie na nowo o czy mówi art 581 par. 1 K.C. To czy wada jest istotna czy nie, rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 marca 1973 r., (I CR 63/73), „Ocena, czy naprawa rzeczy w rozumieniu art. 581 K.C. jest istotna czy też drobna zależy od nakładu pracy niezbędnego usunięcia wady, a ponadto – od rodzaju wady zwłaszcza od wpływu tej wady na użyteczność całej rzeczy. Naprawa więc może być oceniona jako istotna w razie nagromadzenia im drobnych napraw. Tak również i w wypadku, gdy nakład pracy niezbędny do usunięcia wady nie jest duży, jednakże bez usunięcia tej wady użyteczność rzeczy jako całość byłaby zmniejszona”. Ustawodawca wskazał również, że w pozostałych przysadkach (par. 2) „termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać”. Regulacje te są bardzo korzystne dla kupujących, ograniczając nadużycia w przeciąganiu napraw gwarancyjnych oraz zabezpieczają ich w przypadku istotnych napraw8.

Poprzedni odcinek:
Rękojmia za wady i Gwarancja – Część 2 (Uprawnienia konsumenta)

LawyerOn

1 I. Mycko-Katner – Komentarz do zmiany art.577 Kodeksu cywilnego wprowadzonej przez Dz.U. z 2014 r. poz. 827

2 Tamże…

3 I. Mycko-Katner – Komentarz do zmiany art.577[1] Kodeksu cywilnego…

4 Rozdział III, pkt. 3.3. niniejszej pracy

5 I.Mycko-Katner – Komentarz do zmiany art.579 Kodeksu cywilnego…

6 I. Mycko-Katner – Komentarz do zmiany art.580 Kodeksu cywilnego…

7 Tamże

8 K. Andrzej (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania – część szczególna, wyd. II

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*

code